Huisbewaring

Deze pagina delen

Als u zelf tijdelijk uw woning niet kunt bewonen, bijvoorbeeld omdat u een aantal maanden in het buitenland bent, dan is het mogelijk om iemand op uw huis te laten passen. Huisbewaring heet dat. Wat zijn de voorwaarden en hoe vraagt u het aan?

Huisbewaring en voorwaarden

Huisbewaring is het tijdelijk in gebruik geven van de woning aan een huisbewaarder bij afwezigheid van de huurder(s). De voorwaarden zijn:

 • De huisbewaring wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar. In bepaalde gevallen - door Woonveste te beoordelen - is het mogelijk de termijn te verlengen met maximaal één jaar.
 • De huurder keert na afloop van de vastgestelde periode in de woning terug.
 • De huurder blijft op alle fronten verantwoordelijk en aansprakelijk voor de woning. Bij overlast, huurachterstand, oneigenlijk gebruik van de woning of andere (woon)fraude, moet de huisbewaarder vertrekken en beëindigt Woonveste de huurovereenkomst van de huurder.
 • De huurder mag aan de huisbewaarder geen hogere vergoeding in rekening brengen dan de huur (inclusief eventuele servicekosten) die de huurder aan Woonveste betaalt. Voor het gebruik van inboedel en geleverde diensten (gas, elektra, water) kunnen huurder en huisbewaarder aanvullende vergoedingen overeenkomen, op basis van reële kosten. Alle vergoedingen moeten worden vermeld op het aanvraagformulier.
 • De huisbewaarder is 18 jaar of ouder en beschikt niet over zelfstandige woonruimte.
 • Huisbewaring is niet mogelijk als u de woning tijdelijk van ons huurt.  De woning mag niet in gebruik gegeven worden via een commercieel woning- of kamerbemiddelingsbureau.

U kunt als huurder huisbewaring aanvragen, als u aantoonbaar:

 • voor werk of studie tijdelijk buiten de regio moet wonen;
 • door langdurige verpleging of verzorging geen gebruik kunt maken van uw woning;
 • vanwege een langdurige (wereld)reis afwezig bent;
 • vanwege detentie de woning niet als uw hoofdverblijf kunt gebruiken;
 • om een andere zwaarwegende reden (naar het oordeel van Woonveste) tijdelijk geen gebruik van uw woning kunt maken.

Vraag huisbewaring aan voordat u vertrekt

Als u al ergens anders verblijft en de woning zonder onze toestemming in gebruik hebt gegeven, nemen wij een aanvraag niet meer in behandeling. De huisbewaarder woont dan illegaal in uw woning. Woonveste onderneemt dan stappen om uw huurcontract te beëindigen.

Een aanvraag tot huisbewaring kan alleen schriftelijk. Het kan per brief, maar makkelijker is het om een aanvraagformulier in te vullen. Woonveste heeft daarnaast de volgende gegevens nodig:

 • Een ingevuld en ondertekend huuropzeggingsformulier.
 • Bewijs waaruit de noodzaak en de duur van de huisbewaring blijkt, bijvoorbeeld een stageovereenkomst, arbeidscontract, reisgegevens, zoals een factuur van een geboekte reis (waaruit bij voorkeur ook de terugkeerdatum blijkt), een medische verklaring of een gerechtelijke uitspraak.
 • Een historisch uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de huisbewaarder.

Controle en toestemming

Voordat Woonveste toestemming geeft, controleert een medewerker van Woonveste de staat van uw woning (voorcontrole). U en de huisbewaarder moeten daarbij aanwezig zijn. Zo niet, dan geeft Woonveste geen toestemming voor de huisbewaring.
Als de gegevens en de voorcontrole in orde zijn, geven wij schriftelijk toestemming voor de huisbewaring.
Wij leggen alle gegevens over u en de huisbewaarder vast in uw dossier.
Het kan zijn dat Woonveste redenen heeft om uw aanvraag af te wijzen. Wij melden dat dan schriftelijk. Ook kunnen wij de door u voorgestelde huisbewaarder weigeren. Het staat u dan vrij om een andere huisbewaarder te zoeken en opnieuw een aanvraag in te dienen.

Basisregistratie Personen (BRP) en huurtoeslag

Als u langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, eist de gemeente dat u zich uitschrijft bij de BRP. De huisbewaarder kan zich inschrijven op uw adres. Dit kan consequenties hebben, bijvoorbeeld voor eventuele huurtoeslag. U bent en blijft daar als huurder zelf verantwoordelijk voor.

Huurder blijft verantwoordelijkheid voor betaling en bewoning

De huurder blijft altijd verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de huur en de wijze waarop de huisbewaarder de woning bewoont. De huisbewaarder mag geen overlast veroorzaken. De huurder blijft op alle fronten hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor de woning. Als tijdens de huisbewaring blijkt dat u of uw huisbewaarder onjuiste informatie over de huisbewaring heeft verstrekt, als uw huisbewaarder overlast veroorzaakt, als een huurachterstand ontstaat of als blijkt dat de woning oneigenlijk gebruikt wordt, moet de huisbewaarder de woning verlaten en beëindigen wij het huurcontract. 

Huuropzegging en einde huisbewaring

 • Uw huuropzegging (het huuropzeggingsformulier) vervalt als u binnen de afgesproken periode van huisbewaring terugkeert in de woning. Als u niet terugkeert of aangeeft dat u niet wenst terug te keren, dan nemen wij de eerder door u ondertekende huuropzegging in behandeling. De huisbewaarder moet de woning dan dus verlaten.
 • U moet aan het einde van de afgesproken huisbewaringsperiode persoonlijk langskomen bij Woonveste om te melden dat u zelf de woning weer betrekt (neem een geldig legitimatiebewijs mee). Het kan dus niet schriftelijk of telefonisch.
 • De huisbewaarder kan in geen enkel geval aanspraak maken op de woning en geniet geen huurbescherming. Maak duidelijke afspraken met uw huisbewaarder! In geval van onenigheid bemiddelt Woonveste niet. U blijft als huurder altijd aansprakelijk.